Порядок надання статусу учасника війни згідно з постановами Кабінету Міністрів України від 08.09.2015 № 685, від 23.09.2015 № 739 та від 23.09.2015 № 740

Постановою Кабінетів Міністрів України від 08.09.2015 № 685 «Про затвердження Порядку надання статусу інваліда війни особам, які отримали інвалідність внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення» затверджено Порядок надання статусу інваліда війни особам, які отримали інвалідність внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час безпосередньої участі в АТО, у забезпеченні її проведення (далі — Порядок).

Згідно з Порядком статус інваліда війни надається:

— військовослужбовцям (резервістам, військовозобов’язаним) та працівникам Збройних Сил, Нацгвардії, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, Держприкордонслужби, Держспецтрансслужби, військовослужбовцям військових прокуратур, особам рядового і начальницького складу, військовослужбовцям, працівникам МВС, Управління державної охорони, Держспецзв’язку, ДСНС, ДПтС, інших утворених відповідно до закону військових формувань, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України та стали інвалідами внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районі антитерористичної операції у період її проведення;

— працівникам підприємств, установ, організацій, які залучалися до забезпечення проведення антитерористичної операції та стали інвалідами внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних безпосередньо під час забезпеченні її проведення безпосередньо в районі антитерористичної операції у період її проведення

— особам, які стали інвалідами внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районі антитерористичної операції в період її проведення у складі добровольчих формувань, що були утворені або самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, за умови, що в подальшому такі добровольчі формування були включені до складу Збройних Сил, МВС, Нацгвардії та інших утворених відповідно до закону військових формувань та правоохоронних органів;

— особам, якi стали iнвалiдами внаслiдок поранення, контузiї або калiцтва, одержаних пiд час безпосередньої участi в антитерористичнiй операцiї, забезпеченнi її проведення, перебуваючи безпосередньо в районi її проведення у складi добровольчих формувань, що були утворенi або самоорганiзувалися для захисту незалежностi, суверенiтету та територiальної цiлiсностi України, але в подальшому такi добровольчi формування не були включенi до складу Збройних Сил, МВС, Нацiональної гвардiї та iнших утворених вiдповiдно до закону вiйськових формувань та правоохоронних органiв, i виконували завдання антитерористичної операцiї у взаємодiї iз Збройними Силами, МВС,

Нацiональною гвардiєю та iншими утвореними вiдповiдно до закону вiйськовими формуваннями та правоохоронними органами;

— особам, якi добровiльно забезпечували (або добровiльно залучалися до забезпечення) проведення антитерористичної операцiї (у тому числi провадили волонтерську дiяльнiсть) та стали iнвалiдами внаслiдок поранення, контузiї або калiцтва, одержаних пiд час забезпечення проведення антитерористичної операцiї (у тому числi волонтерської дiяльностI), перебуваючи безпосередньо в районi антитерористичної операцiї в перiод її проведення.

Для надання статусу інваліда війни особою або її представником подаються письмову заяву та додаткові документи в органи соціального захисту населення за місцем проживання, за винятком деяких добровольців, щодо яких подається відповідне клопотання керівника добровольчого формування. Рішення про надання статусу інваліда війни приймається органами соціального захисту населення в місячний термін з дня подачі документів.

Постановою Кабінетів Міністрів України від 23.09.2015 № 740 «Про затвердження Порядку надання статусу особи, на яку поширюється чинність Закону України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту“, деяким категоріям осіб» затверджено Порядок надання статусу особи, на яку поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» (далі — Закон), деяким категоріям осіб (далі — Порядок).

Згідно з Порядком статус особи, на яку поширюється чинність Закону надається:

— сiм’ям осiб, якi добровiльно забезпечували (або добровiльно залучалися до забезпечення) проведення антитерористичної операцiї (у тому числi здiйснювали волонтерську дiяльнiсть) i загинули (пропали безвiсти), померли внаслiдок поранення, контузiї або калiцтва, одержаних пiд час забезпечення проведення антитерористичної операцiї (у тому числi здiйснення волонтерської дiяльності), перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операцiї у перiод її проведення;

— сiм’ям осiб, якi, перебуваючи у складi добровольчих формувань, що були утворенi або самоорганiзувалися для захисту незалежностi, суверенiтету та територiальної цiлiсностi України, загинули (пропали безвiсти), померли внаслiдок поранення, контузiї або калiцтва, одержаних пiд час безпосередньої участi в антитерористичнiй операцiї, забезпеченнi її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операцiї у перiод її проведення, за умови, що в подальшому такi добровольчi формування були включенi до складу Збройних Сил, МВС, Нацiональної гвардiї та iнших утворених вiдповiдно до законiв України вiйськових формувань та правоохоронних органiв;

— сiм’ям осiб, якi, перебуваючи у складi добровольчих формувань, що були утворенi або самоорганiзувалися для захисту незалежностi, суверенiтету, територiальної цiлiсностi України, але в подальшому такi добровольчi формування не були включенi до складу Збройних Сил, МВС, Нацiональної гвардiї та iнших утворених вiдповiдно до законiв України вiйськових формувань та правоохоронних органiв, загинули (пропали безвiсти) або померли внаслiдок поранення, контузiї чи калiцтва, одержаних пiд час виконання такими добровольчими формуваннями завдань антитерористичної операцiї у взаємодiї iз Збройними Силами, МВС, Нацiональною гвардiєю та iншими утвореними вiдповiдно до законiв України вiйськовими формуваннями та правоохоронними органами, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операцiї у перiод її проведення;

— сiм’ям вiйськовослужбовцiв (резервiстiв, вiйськовозобов’язаних) i працiвникiв Збройних Сил, Нацiональної гвардiї, СБУ, Служби зовнiшньої розвiдки, Держприкордонслужби, Держспецтрансслужби, вiйськовослужбовцiв вiйськових прокуратур, осiб рядового, начальницького складу, вiйськовослужбовцiв, працiвникiв МВС, Управлiння державної охорони, Держспецзв’язку, ДСНС, ДПтС, iнших утворених вiдповiдно до законiв України вiйськових формувань, якi захищали незалежнiсть, суверенiтет i територiальну цiлiснiсть України i брали безпосередню участь в антитерористичнiй операцiї, забезпеченнi її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операцiї у перiод її проведення, та загинули (пропали безвiсти), померли внаслiдок поранення, контузiї або калiцтва, одержаних пiд час безпосередньої участi в антитерористичнiй операцiї, забезпеченнi її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операцiї у перiод її проведення;

— сiм’ям працiвникiв пiдприємств, установ, органiзацiй, якi залучалися до забезпечення проведення антитерористичної операцiї та загинули (пропали безвiсти), померли внаслiдок поранення, контузiї або калiцтва, одержаних пiд час забезпечення проведення антитерористичної операцiї безпосередньо в районах та у перiод її проведення.

До членів сімей загиблих, померлих (тих, що пропали безвісти) осіб, відповідно до Порядку належать:

— утриманці загиблого або того, хто зник безвісти, яким у зв’язку з цим виплачується пенсія;

— один із подружжя, який не одружився удруге, незалежно від того, виплачується йому пенсія чи ні;

— батьки;

— діти, які не мають (і не мали) своїх сімей;

— діти, які мають свої сім’ї, але стали інвалідами до досягнення повноліття;

— діти, обоє з батьків яких загинули або пропали безвісти.

Для встановлення статусу особи, на яку поширюється чинність Закону, членам сімей загиблих померлих (тих, що пропали безвісти) необхідно подати органу праці та соціального захисту населення заяву і документи передбачені цим Порядком. Рішення про встановлення статусу особи, на яку поширюється чинність Закону приймається органами праці та соціального захисту населення

за зареєстрованим місцем проживання у місячний строк з дати подання документів.

Постановою Кабінету Міністрів України від 23.09.2015 № 739 «Питання надання статусу учасника війни деяким особам»покладено на комісії, утворені відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26.04.1996 № 458 «Про комісії для розгляду питань, пов’язаних із встановленням статусу учасника війни відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни гарантії їх соціального захисту», розгляд питань про встановлення статусу учасника війни працівникам підприємств, установ та організацій, які залучалися та брали безпосередню участь у забезпеченні проведення антитерористичної операції, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції в період її проведення.

Підставою для надання статусу учасника війни працівникам підприємств, установ та організацій, які залучалися та брали безпосередню участь у забезпеченні проведення антитерористичної операції, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції в період її проведення, є документи про безпосереднє залучення до виконання завдань антитерористичної операції в районах її проведення (витяги з наказів керівника Антитерористичного центру при Службі безпеки України), а також документи про направлення (прибуття) у відрядження для безпосередньої участі в антитерористичній операції в районах її проведення (витяги з наказів, розпоряджень, посвідчень про відрядження, книг нарядів, матеріалів спеціальних (службових) розслідувань за фактами отримання поранень).

Для встановлення статусу учасника війни необхідно надати пакет документів до комісій, які утворені при органах соціального захисту населення за місцем проживання.

Луганська обласна військово-цивільна адміністрація