Про екологічний стан м. Лисичанськ у 2016 році

За інформацією Державної санітарно-епідеміологічної служби України основними забруднювачами атмосферного повітря у місті залишаються промислові підприємства міста, у т.ч. шахти ПАТ «Лисичанськвугілля», та працюючі підприємства міст Сєвєродонецьк, Рубіжне, а також викиди від автотранспорту.

Рівень забруднення атмосферного повітря у 2016 р. залишається ще значним. Індекс забруднення повітря за 2016 р. у м. Лисичанськ складає 9,2. Випадків ВЗ і ЕВЗ не зафіксовано. Максимальні концентрації за рік по забруднюючим домішкам у 2016 році не перевищували меж ГДК.

Перевищення ГДК шкідливих речовин у атмосферному повітрі в 2016 році мало місце тільки по формальдегіду та окису вуглецю. Перевищення максимальних ГДК шкідливих речовин по формальдегіду становило — 4,0 рази, по вуглецю оксиду — 1,7 рази.

Сіверський Донець — основна водна артерія області і м. Лисичанськ. ГП-I Лисичанськ веде спостереження та роботи за програмою ГП-II. На ділянці протягом 50 км, що проходить через Лисичансько-Рубіжанський промисловий регіон, в Сіверський Донець надходять скиди КП «Рубіжанського виробничого управління водопровідно-каналізаційного господарства», Рубіжанського картонно-тарного комбінату, ТОВ «НВП «Зоря», ПАТ «Сєвєродонецьке об′єднання «Азот», ПАТ «Лисичанськвугілля». На цій же ділянці в р. Сіверський Донець впадають притоки — річки Борова та Верхньо-Біленька. Річка Борова внаслідок меншої забрудненості позитивно впливає на стан води Сіверського Донця. Негативний вплив на стан води (хлориди, сульфати, азотне забруднення) має притока Верхньо-Біленька, яка забруднена природними солями ще у витоку, тому що протікає скрізь природні поклади хлоридних солей та приймає в себе дуже засолені стоки шахтних вод ПАТ «Лисичанськвугілля» та ПАТ «Лисичанський желатиновий завод».

У звітному році забруднення залишилось на рівні попереднього року. Випадки ВЗ не спостерігались. Концентрації по фенолам не спостерігались. В цьому створі ведеться контроль по вмісту хлорорганічних пестицидів (ХОП). Контроль ведеться за такими пестицидами: трефлан; п,п — ДДЕ; п,п —ДДТ; α, β, γ — ГХЦГ; ГХБ. Концентрації спостерігались по α-ГХЦГ у вересні (0,001 мкг/дм3).

У створах м. Лисичанськ фітопланктон перебував у більш стабільному стані, але індекс сапробності відповідав 3-4, 4 класам якості вод (помірно забруднені, забруднені води). У квітні стан фітопланктону у створах м. Лисичанськ був найкращим: угруповання структуроване, його структура сформована, зустрічались водорості 6 систематичних груп, чисельність і біомаса в цей час були найбільшими. Домінували діатомові β-мезосапробні водорості. У створах в районі ВО «Азот» та 4 км нижче м. Лисичанськ у серпні спостерігалось «цвітіння» вод за рахунок збільшення біомаси діатомових водоростей (слабкий ступінь).

Видове багатство зоопланктону, порівняно з минулим роком, зросло. У створах м. Лисичанськ максимальні значення чисельності, біомаси та видового багатства зоопланктону, які спостерігались у квітні, різко знижувались у всі інші строки спостережень до поодиноких безхребетних або до їх відсутності в пробах взагалі.

Загальний видовий склад донних ценозів річки значно збагатився. У створах м. Лисичанськ в складі угруповань макрозообентосу переважали молюски, ракоподібні, личинки бабок та двокрилих комах; поденки та волохокрильці розвивались в кожному створі. Екологічний стан річки на ділянці м. Лисичанськ був благополучний, 3 клас якості (помірно забруднені води), а восени спостерігалось покращення — 2 клас якості (чисті води).

Управління економіки Лисичанської міської ради