Порядок здійснення будівництва об’єктів VI - V категорій складності

Розповсюджуємо інформацію про специфіку проходження дозвільно-погоджувальних процедур для спорудження об’єктів VI–V категорій складності.

Порядок заповнення документів, необхідних для здійснення будівництва зазначених об’єктів, визначений Законом України від 17.02.2011 № 3038-VI «Про регулювання містобудівної діяльності».

1. Вихідні дані для проектування об’єкта будівництва

Для отримання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки замовником подаються наступні документи (в одному примірнику):

• заява встановленої форми;

• засвідчена в установленому порядку копія документа про право власності на земельну ділянку або право користування нею;

• ситуаційний план (схема) щодо місцезнаходження земельної ділянки (у довільній формі);

• викопіювання з топографо-геодезичного плану М 1:2000;

• кадастрова довідка з містобудівного кадастру (у разі наявності);

• черговий кадастровий план (витяг із земельного кадастру — за умови відсутності містобудівного кадастру);

• фотофіксація земельної ділянки (з оточенням);

• містобудівний розрахунок з техніко-економічними показниками запланованого об’єкта будівництва.

Містобудівні умови та обмеження є чинними до завершення будівництва об’єкта незалежно від зміни замовника. Зміни до містобудівних умов та обмежень можуть вноситися лише за згодою замовника.

Вартість:безоплатно.

Суб’єкт надання:структурні підрозділи з питань містобудування та архітектури місцевих органів влади.

Технічні умовиє чинними до завершення будівництва об’єкта незалежно від зміни замовника. Зміни до технічних умов можуть вноситися тільки за згодою замовника.

Вартість:на платній основі.

Суб’єкт надання:суб’єкт господарювання, що є власником інженерної інфраструктури або має відповідну ліцензію на здійснення її експлуатації.

Завдання на проектування об’єктів будівництваскладається й затверджується замовником за погодженням із проектувальником.

2. Проектування

Проектна документація на будівництво об’єктіврозробляється з урахуванням вимог законодавства, містобудівної документації, вихідних даних, будівельних норм, державних стандартів і правил та затверджується замовником.

Проекти будівництва об’єктів, що належать до IV і V категорії складності, підлягають обов’язковій експертизі щодо дотримання вимог до:

- санітарного та епідеміологічного благополуччя населення;

- екології;

- охорони праці;

- енергозбереження;

- пожежної, техногенної, ядерної та радіаційної безпеки;

- міцності;

- надійності;

- довговічності будинків і споруд, їх експлуатаційної безпеки та інженерного забезпечення.

Для об’єктів, що споруджуються із залученням бюджетних коштів, коштів державних і комунальних підприємств, установ та організацій, а також кредитів, наданих під державні гарантії, проводиться також експертиза кошторисної частини проекту будівництва.

Документи, що подаються для проведення експертизи:

проектна документація, оформлена відповідно до вимог державних стандартів, у паперовому (не більш як у трьох примірниках) та електронному вигляді.

Вартість:визначається на договірних засадах відповідно до нормативів, визначених Мінрегіоном.

Суб’єкт проведення експертизи:організації незалежно від форми власності, які відповідають критеріям, визначеним Мінрегіоном.

3. Отримання права на виконання будівельних робіт

Замовник будівництва (його уповноважена особа) подає особисто або надсилає рекомендованим листом з описом вкладення до Інспекції державного архітектурно-будівельного контролю заяву про отримання дозволу, до якої додаються:

• копія документа, що посвідчує право власності на земельну ділянку чи право користування нею, або копія договору суперфіцію;

• проектна документація на будівництво;

• копія документа, що посвідчує право власності на будинок чи споруду, або письмова згода його власника на проведення будівельних робіт у разі реконструкції, реставрації, капітального ремонту об’єкта;

• копія ліцензії, яка дає право на виконання будівельних робіт, засвідчена в установленому порядку (подається в разі потреби);

• копії документів про призначення осіб, відповідальних за виконання будівельних робіт, осіб, які здійснюють авторський і технічний нагляд;

• копії кваліфікаційних сертифікатів, зокрема інженерів технічного нагляду, засвідчені в установленому порядку.

Підставою для відмови у видачі дозволу є:

• неподання документів, необхідних для прийняття рішення про видачу дозволу;

• невідповідність поданих документів вимогам законодавства;

• виявлення недостовірних відомостей у поданих документах.

Звертаємо увагу, що замовник будівництва до затвердження проекту будівництва та отримання дозволу на виконання будівельних робіт може виконувати підготовчі роботи на підставі повідомлення (крім робіт з винесення інженерних мереж та видалення зелених насаджень, які можуть виконуватися на підставі декларації про початок виконання підготовчих робіт).

Вартість:безоплатно.

4. Будівництво

Здійснюються у строки та на умовах, визначених проектом будівництва й договором підряду, з дотриманням будівельних норм, державних стандартів і правил.

5. Сплата коштів пайової участі у створенні й розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населеного пункту

Граничний розмір пайової участі в розвитку інфраструктури населеного пункту не може перевищувати:

• 10% загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта – для нежитлових будівель та споруд;

• 4% загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта – для житлових будинків.

Порядок залучення, розрахунку розміру й використання коштів пайової участі встановлюють органи місцевого самоврядування.

Розмір пайової участі, строк (графік) її сплати визначається в договорі.

Кошти пайової участі сплачуються до відповідного місцевого бюджету до прийняття в експлуатацію об’єкта будівництва

Звертаємо увагу на те, що органам місцевого самоврядування заборонено вимагати від замовника будівництва надання будь-яких послуг, включаючи здійснення будівництва об’єктів та передачу матеріальних або нематеріальних активів (зокрема житлових та нежитлових приміщень, у тому числі шляхом їх викупу), крім пайової участі в розвитку інфраструктури населеного пункту.

6. Прийняття в експлуатаціюзакінчених будівництвом об’єктів, що належать до IV і V категорій складності, здійснюється на підставі акта готовності об’єктадо експлуатації шляхом видачі Інспекцією державного архітектурно-будівельного контролю України відповідного сертифіката, до якого включаються характеристики та техніко-економічні показники об’єкта, визначені за результатами технічної інвентаризації.

Термін виконання робіт, вартість та порядок оплативизначаються в договорі за домовленістю сторін.

Суб’єкти проведення технічної інвентаризації:суб’єкти господарювання, у складі яких працює один або більше відповідальних виконавців окремих видів робіт (послуг), пов’язаних зі створенням об’єктів архітектури, які пройшли професійну атестацію в Мінрегіоні України та отримали кваліфікаційний сертифікат.

За результатами технічної інвентаризації видається технічний паспорт за встановленою формою.

Документи, що подаються для отримання сертифіката про прийняття в експлуатацію:

• заява про прийняття в експлуатацію об’єкта за встановленою формою;

• акт готовності об’єкта до експлуатації.

Акт готовності об’єкта до експлуатації підписується замовником, генеральним проектувальником, генеральним підрядником або підрядником (у разі якщо будівельні роботи виконуються без залучення субпідрядників), субпідрядниками, страховиком (якщо об’єкт застрахований).

Підставою для відмови у видачі сертифіката є:

• неподання документів, необхідних для прийняття рішення про видачу сертифіката;

• виявлення недостовірних відомостей у поданих документах;

• невідповідність об’єкта проектній документації на будівництво такого об’єкта та вимогам будівельних норм, державних стандартів і правил.

Інспекція державного архітектурно-будівельного контролю з метою визначення відповідності об’єкта проектній документації, вимогам державних будівельних норм, стандартів і правил проводить відповідну перевірку.

Вартість:безоплатно.

7. Підключення до інженерних мереж

Здійснюється їх власниками (обленерго, міськводоканалами, облгазами тощо) на договірних засадах.

Сертифікат про прийняття об’єкта в експлуатацію є підставою для укладення договорів про постачання на прийнятий в експлуатацію об’єкт необхідних для його функціонування ресурсів – води, газу, тепла, електроенергії тощо.

Вартість:визначається в договорі за домовленістю сторін.

8. Присвоєння поштової адреси

Документи, що подаються для присвоєння поштової адреси (в одному примірнику):

• заява (у довільній формі);

• завірена в установленому порядку копія документа, що засвідчує право власності (користування) земельною ділянкою;

• копія правовстановлюючого документа на об’єкт нерухомого майна або документа про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта;

• копія технічного паспорта об’єкта нерухомого майна;

• довідка місцевих органів влади про сплату пайової участі у створенні й розвитку соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури населеного пункту (у випадках, визначених законодавством).

Вартість:безоплатно.

Суб’єкт надання:структурні підрозділи з питань містобудування та архітектури місцевих органів влади.

9. Державна реєстрація прав власності на нерухоме майно

Офіційне визнання й підтвердження державою фактів виникнення, переходу або припинення прав на нерухоме майно, обтяження таких прав шляхом внесення відповідного запису до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Документи, що подаються для реєстрації прав власності на нерухоме майно:

• заява про державну реєстрацію;

для юридичних осіб:відомість про державну реєстрацію, свідоцтво про державну реєстрацію, статут, витяг з ЄДРПОУ (нотаріально засвідчені);

для фізичних осіб:копія паспорта та ідентифікаційного номеру;

• копія документа, що засвідчує право власності на земельну ділянку чи право користування нею;

• копія технічного паспорта на об’єкт нерухомого майна;

• декларація про готовність об’єкта до експлуатації;

• документ, що підтверджує присвоєння об’єкту нерухомого майна поштової адреси;

• документ, що підтверджує внесення плати за надання витягу з Державного реєстру прав та сплату державного мита.

Вартість:державне мито в розмірі 120 грн.

Суб’єкт надання:Державна реєстраційна служба України.

Повністю ознайомитися з методичним посібником «Що необхідно знати про процедури в будівництві» можна за посиланням http://www.dkrp.gov.ua/info/3096

Інформація з сайту Дежпідприємництва (http://www.dkrp.gov.ua/info/3117)