Отдел ведения Государственного реестра избирателей

Відділ ведення Державного реєстру виборців Лисичанської міської ради

Начальник відділу : Горшкова Ольга Валентинівна

Головні спеціалісти відділу:

Волчанська Ольга Миколаївна

Панчищенко Юлія Германівна

Ремігайло Оксана Володимирівна

Телефони: (06451) 7-32-70, 7-35-00; факс (06451) 7-32-70

У своїй діяльності відділ керується Конституцією України, законами України, пос-тановами Верховної Ради України, актами Президента України, Кабінету Міністрів Укра-їни, Центральної виборчої комісії, МЗС, рішеннями Луганської обласної ради, розпоря-дженнями голови Луганської обласної державної адміністрації, рішеннями Лисичанської міської ради та її виконавчого комітету, регіонального органу адміністрування Державно-го реєстру виборців, розпорядженнями міського голови, положенням про відділ, іншими діючими нормативно-правовими актами.
Основними завданнями відділу ведення Реєстру є:
- ведення Державного реєстру виборців (далі – Реєстр), до якого вносяться відомо-сті про громадян України, які мають право голосу відповідно до статті 70 Конституції України і проживають або перебувають на території міст Лисичанськ, Новодружеськ, Привілля а також про громадян України, що мають право голосу і проживають або перебувають за межами України;
- складення та уточнення списків виборців для проведення виборів і референдумів.
Відділ ведення Реєстру відповідно до покладених на нього завдань:
- забезпечує ведення Реєстру, що передбачає здійснення організаційно-правової підготовки та виконання в режимі записування таких дій: внесення запису про виборця до бази даних Реєстру; внесення змін до персональних даних виборців, що містяться в базі даних Реєстру (далі – персональні дані Реєстру); знищення запису Реєстру на підставах і у спосіб, що встановлені Законом України "Про Державний реєстр виборців" (далі – Закон) та рішеннями розпорядника Реєстру, прийнятими згідно із Законом з використанням візуального та автоматизованого контролю за повнотою та коректністю персональних даних Реєстру;
- веде облік усіх дій щодо зміни бази даних Реєстру, в порядку та за формою, що встановлені розпорядником Реєстру;
- забезпечує відповідно до законодавства захист реєстру під час його ведення, в то-му числі дотримання вимог функціонування комплексної системи захисту інформації в автоматизованій інформаційно-телекомунікаційній системі «Державний реєстр виборців»;
- визначає на підставі відомостей про виборчу адресу виборця номер виборчого округу, округу з референдуму та номер виборчої дільниці, дільниці з референдуму, до яких відноситься виборець;
- в установленому законом порядку розглядає звернення громадян з питань пов’язаних з його діяльністю;
- проводить в разі потреби перевірки відомостей про особу, зазначених у заяві про включення до Реєстру чи зміну її персональних даних, внесених до Реєстру;
- надсилає на виборчу адресу виборця повідомлення про його включення до Реєстру за формою, встановленою розпорядником Реєстру;
- надсилає на виборчу адресу виборця повідомлення про внесення змін до його персональних даних, внесених до Реєстру;
- надає на письмовий запит виборця, поданий у встановленому Законом порядку, відповідну інформацію з Реєстру;
- здійснює періодичне поновлення, а також уточнення персональних даних Реєстру;
- забезпечує у разі призначення виборів чи референдумів складення, уточнення та виготовлення списків виборців на виборчих дільницях, дільницях референдуму відповідно до законодавства;
- здійснює відповідно до законодавства заходи щодо тимчасової зміни місця голо-сування виборця без зміни його виборчої адреси;
- виготовляє іменні запрошення виборцям на вибори чи референдуми у випадках, передбачених законодавством;
- отримує від дільничних виборчих комісій відомості про зміни, внесені ними до уточнених списків виборців, для опрацювання в установленому Законом порядку;
- проводить перевірку звернень політичних партій, розглядає запити виборчих ко-місій в установленому Законом порядку;
- надає необхідну інформацію на запит суду стосовно уточнення відомостей про виборця у зв’язку з розглядом адміністративної справи щодо уточнення списку виборців;
- надає в установленому Законом порядку статистичну інформацію про кількісні характеристики виборчого корпусу на підставі відомостей Реєстру;
- проводить перевірку некоректних відомостей Реєстру, виявлених розпорядником Реєстру;
- формує подання до Центральної виборчої комісії щодо виборчих дільниць, які іс-нують на постійній основі, за наданими суб’єктами їч внесення відомостями;
- здійснює облік виборчих дільниць, які існують на постійній основі;
- вносить до Реєстру дані про номери і межі одномандатних, територіальних вибо-рчих округів після отримання від територіальних виборчих комісій рішення про утворен-ня таких округів;
- передає до Центральної виборчої комісії зміст рішень та повідомлення виборчих комісій у передбачених законодавством випадках;
- здійснює налаштування та супроводження програмного і технічного забезпечення Реєстру;
- здійснює інші функції відповідно до законодавства, необхідні для виконання покладених на нього завдань;
-працює з електронними документами з урахуванням вимог нормативно-правових актів у сфері діловодства, а також технічних і програмних засобів АІТС Реєстру; здійснює в установленому порядку знищення електронних документів після закінчення строків їх зберігання;
- відділ ведення Реєстру має право одержувати в установленому порядку від ви-борців, органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, виборчих комісій, комісій референдуму, закладів, установ та організацій, їх посадових осіб інформацію, до-кументи та матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;
- відділ ведення Реєстру взаємодіє у процесі виконання покладених на нього завдань із структурними підрозділами відповідно Міністерства закордонних справ України, районної, районної у місті Києві, місті Севастополі державної адміністрації, територіальними органами центральних органів виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, закордонними дипломатичними установами України, виборчими комісіями, комісіями референдуму, а також закладами, установами та організаціями всіх форм власності, об’єднаннями громадян і окремими громадянами.