Обов’язки міського голови Шиліна Сергія Івановича

1. Забезпечує здійснення у межах наданих Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» (далі —Закон) повноважень органів виконавчої влади на відповідній території, додержання Конституції та законів України, виконання актів Президента України та відповідних органів виконавчої влади.

2. Організує в межах, визначених Законом, роботу міської ради та її виконавчого комітету.

3. Підписує рішення ради та її виконавчого комітету.

4. Вносить на розгляд ради пропозицію щодо кандидатури на посаду секретаря ради, заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради та керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету.

5. Вносить на розгляд ради пропозиції про кількісний і персональний склад виконавчого комітету відповідної ради.

6. Вносить на розгляд ради пропозиції щодо структури та штатів виконавчих органів ради.

7. Здійснює загальне керівництво виконавчими органами ради.

8. Скликає сесії ради, вносить пропозиції та формує порядок денний сесій ради і головує на пленарних засіданнях ради.

9. Забезпечує підготовку на розгляд ради проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку, цільових програм з інших питань самоврядування, місцевого бюджету та звіту про його виконання, рішень ради з інших питань, що належать до її відання; оприлюднює затверджені радою програми, бюджет та звіти про їх виконання.

10. Призначає на посади та звільняє з посад керівників відділів, управлінь та інших виконавчих органів ради, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності відповідних територіальних громад.

11. Скликає загальні збори громадян за місцем проживання.

12. Вносить на розгляд ради пропозиції про утворення спеціалізованої установи з надання безоплатної первинної правової допомоги.

13. Вносить на розгляд ради пропозиції щодо кандидатури на посаду керівника установи з надання безоплатної первинної правової допомоги.

14. Забезпечує виконання рішень місцевого референдуму, відповідної ради, її виконавчого комітету.

15. Є розпорядником бюджетних коштів, використовує їх лише за призначенням, визначеним радою.

16. Представляє територіальну громаду, раду та її виконавчий комітет у відносинах з державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності, громадянами, а також у міжнародних відносинах відповідно до законодавства.

17. Звертається до суду щодо визнання незаконними актів інших органів місцевого самоврядування, місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, які обмежують права та інтереси територіальної громади, а також повноваження ради та її органів.

18. Укладає від імені територіальної громади, ради та її виконавчого комітету договори відповідно до законодавства, а з питань, віднесених до виключної компетенції ради, подає їх на затвердження відповідної ради.

19. Веде особистий прийом громадян.

20. Забезпечує на відповідній території додержання законодавства щодо розгляду звернень громадян та їх об’єднань.

21. Бере участь у здійсненні державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності в межах та у спосіб, встановлені Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

22. Здійснює інші повноваження місцевого самоврядування, визначені цим та іншими законами, якщо вони не віднесені до виключних повноважень ради або не віднесені радою до відання її виконавчих органів.

23. Видає розпорядження у межах своїх повноважень.

24. Працює з документами, які містять державну таємницю та з документами для службового користування.

25. Здійснює керівництво та постійний контроль за забезпеченням охорони державної таємниці. Контролює організацію мобілізаційної та оборонної роботи.

26. Є начальником цивільного захисту міста.

27. Через відповідних керівників керує роботою:

  • — відділу бухгалтерського обліку і звітності;
  • — відділу юридичної та кадрової роботи;
  • — відділу з питань мобілізаційної, режимно-секретної роботи та цивільного захисту.

28. Очолює роботу міської комісії з питань розгляду звернень громадян.

29. Вирішує інші питання, покладені на нього законодавством України та органами державної влади.

30. У разі відсутності міського голови виконання його обов’язків покладається на секретаря міської ради або іншу особу згідно з розпорядженням міського голови.